O Projektu:

Translokacije papkara u svrhu introdukcije, reintrodukcije ili nadomještanja su uglavnom motivirane lovom. Divljač se uobičajeno introducira u nova staništa kako bi se stvorile nove ili poboljšale postojeće prilike za lov, pogotovo kada se smanji brojnost autohtonih lovnih vrsta. Introducirane vrste mogu postati invazivne, pa je radi toga važno proučiti njihov utjecaj na staništa i prisutne autohtone vrste (moguću kompeticiju, prijenos uzročnika bolesti, hibridizaciju ili izmjenu staništa). U ovom istraživanju će se, kombinacijom najnovijih istraživačkih metoda iz različitih područja (genetike, genomike, biokemije, bioinformatike, GPS slijeđenja i parazitologije) prikazati detaljna slika učinka translokacija triju vrsta papkara. Grivasti skakač i europski muflon introducirane su vrste na području mediterana, dok su divlje svinje nedavno uspostavile nove populacije na nekim otocima kroz procese prirodne kolonizacije ili kroz nelegalne translokacije u svrhu lova. Integracijom podataka o neutralnim (mikrosateliti) i svojstvima povezanim sa fitnesom (MHC geni) razviti ćemo protokol koji će omogučiti procjenu statusa novonastalih populacija papkara i utjecaj aktivnosti povezanih s lovom na njihovo širenje. Ovaj pristup biti će polazište za daljna istraživanja selekcijskih procesa u izmijenjenim staništima i promjena ponašanja populacija koje se suočavaju s izmjenama u njihovim staništima. Ta saznanja su važna za razumijevanje načina na koji se divlje, ali i domaće, životinjske vrste prilagođavaju promjenama u okolišu, što je posebno važna tema u ozračju očekivanih promjena prirodnih uvjeta uvjetovanih klimatskim promjenama.


Ciljevi

Opisati obrazac širenja i kolonizacije novih staništa kod populacija nedavno unesenih i potencijalno invazivnih papkara u Sredozemlju korištenjem populacijske genetike i GPS-GSM telemetrije

Procijeniti genetsku strukturu i varijabilnost novonastalih populacija grivastog skakača, Europskog muflona i divljih svinja u Sredozemlju korištenjem neutralnih genetskih biljega i biljega pod selekcijom

Procijeniti utjecaj aktivnosti povezanih s lovom na obrazac širenja populacija divljih svinja i Europskog muflona korištenjem genetskih biljega i GPS-GSM telemetrije

Procijeniti razinu inbreeding depresije unutar uzorkovanih populacija sve tri vrste papkara

Pronaći potencijalne hibride između Europskog muflona i domaće ovce na Jadranskim otocima

Analizirati varijabilnost varijanata MHC gena u populacijama europskog muflona i grivastog skakača te otkriti varijante koje su potencijalno povezane sa fitnesom populacije i osjetljivošću na parazite

Usporediti genetske profile svih introduciranih Europskih populacija grivastog skakača i rekonstruirati izvorne populacije

Prenijeti znanje upraviteljima lovišta, lovcima, nacionalnim i međunarodnim znanstvenim grupama

Jačati znanstvenu suradnju u uspostavljenom timu znanstvenika i stjecati nova znanja i iskustva u području genetike, bioinformatike i gospodarenja divljači